Σχήμα πιστοποίησης Συλλέκτη Αυτοφυών Μανιταριών

Σχήμα πιστοποίησης Συλλέκτη Αυτοφυών Μανιταριών

Το προφίλ του Συλλέκτη Αυτοφυών Μανιταριών

Τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διέπουν το Συλλέκτη Αυτοφυών Μανιταριών είναι η αφοσίωση , η διάθεση χρόνου και η μετριοπάθεια . Εξαιτίας των κινδύνων που εγκυμονούν κάποιες ποικιλίες  αυτοφυών μανιταριών ο συλλέκτης θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει ένα καλό  επίπεδο εκπαίδευσης και προετοιμασίας αυξάνοντας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις γνώσεις του σε ολοένα και περισσότερες ποικιλίες και είδη μανιταριών καθόσον κάποια από τα αυτοφυή μανιτάρια τα οποία είναι ακατάλληλα και επικίνδυνα προς βρώση  έχουν τα ίδια μορφολογικά χαρακτηριστικά με τα αντίστοιχα προς κατανάλωση και βρώση  δημιουργώντας αμφιβολίες.

Μάλιστα στην Ιταλία προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία σε περίπτωση αμφιβολιών για την καταλληλότητα ή όχι ενός αυτοφυούς μανιταριού οι συλλέκτης έχουν την δυνατότητα να συνεργαστούν με το σώμα των ειδικά εκπαιδευμένων Επιθεωρητών Μανιταριών οι οποίοι  αξιολογούν με ασφάλεια το είδος του εκάστοτε αυτοφυούς μανιταριού .

Η ανάπτυξη του σχήματος πιστοποίησης του ‘’Συλλέκτη Αυτοφυών Μανιταριών’’ αποσκοπεί

 • Στην αναβάθμιση του προφίλ και του γνωσιακού επιπέδου των ατόμων που ασχολούνται με τη παρούσα ειδικότητα ως πλήρους και αποκλειστικής επαγγελματικής ενασχόλησης  είτε ως παράπλευρη απασχόληση
 • Στην αξιολόγηση και πιστοποίηση γνώσεων , δεξιοτήτων και ικανοτήτων οι οποίες συνθέτουν την επάρκεια του ‘’Συλλέκτη Αυτοφυών Μανιταριών’’
 • Στην διασφάλιση νέων και ποιοτικών υπηρεσιών στο κλάδο του Οικολογικού Τουρισμού-Επισιτισμού
 • Στην επικαιροποίηση των γνώσεων και προσαρμογή της εμπειρίας τους σε σύγχρονα θέματα οργάνωσης και διοίκησης επισιτιστικών μονάδων
 • Στη προστασία των συναφών επιχειρήσεων και καταναλωτών  και την ορθή καθοδήγησή τους σε σχέση με τη συλλογή , διατήρηση και βρώση των ενδεδειγμένων αυτοφυών μανιταριών  ώστε να αποφεύγονται ανακρίβειες που οδηγούν σε  συγχύσεις και παραπλανήσεις αναφορικά με τη δημόσια υγεία των καταναλωτών
 • Στη προστασία της μυκητοχλωρίδας   και των οικοσυστημάτων  του περιβάλλοντος γενικότερα.

Ακαδημαϊκά Προσόντα

Η απόκτηση της συγκεκριμένης ειδικότητας ως ‘’Συλλέκτης Αυτοφυών Μανιταριών’’ δεν απαιτεί συγκεκριμένα ακαδημαϊκά προσόντα.

Παρ΄ όλα αυτά ο υποψήφιος προς πιστοποίηση προκειμένου να ανταποκριθεί με το πλέον αποτελεσματικό τρόπο στην  ειδική κατάρτιση που θα πρέπει  να παρακολουθήσει, προτιμάται να έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.

 Προϋποθέσεις Πιστοποίησης

Λαμβάνοντας υπόψη την σχετική έκθεση/Πρόταση της Επιτροπής Σχήματος ( Τεχνικής Επιτροπής) η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διευθυντή και το Δ.Σ  του ΔΙΦΟΠ   με την παράλληλη ενημέρωση του Σχήματος Αμεροληψίας  συμφωνούνται τα ακόλουθα:

Η πιστοποίηση του παρόντος σχήματος είναι συνδεδεμένη με την παρακολούθηση από την μεριά των υποψηφίων, ενός προγράμματος  επαγγελματικής κατάρτισης.

Η σκοπιμότητα της παρακολούθησης  προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης θεωρείται αναγκαία.

Η  ενίσχυση του γνώσεων και του Υποψηφίου  προς Πιστοποίηση  με εξειδικευμένες  και εφαρμοσμένες γνώσεις ,  διασφαλίζει  την αντικειμενικότητα και αμεροληψία της πιστοποίησης με την αντίστοιχη ακαδημαϊκή και παιδαγωγική   τεκμηρίωση.

Οι πιστοποιημένος ‘’Συλλέκτης Αυτοφυών Μανιταριών’’ θα έχει την δυνατότητα να  αποδεικνύει :

α. σε επίπεδο γνώσεων  ότι:

Διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με τα είδη των αυτοφυών μανιταριών.

Διαθέτει τις ικανότητες και τις γνώσεις προκειμένου να ξεχωρίζει τα βρώσιμα και μη βρώσιμα ( τοξικά /δηλητηριώδη) αυτοφυή μανιτάρια .

Εχει τη δυνατότητα να ταυτοποιεί τα αυτοφυή μανιτάρια στη βάση των έξι αποδεκτών κατηγοριών

 1. Δηλητηριώδη -Θανατηφόρα
 2. Δηλητηριώδη-Τοξικά
 3. Υποπτα / μη ανιχνεύσιμα
 4. Μη βρώσιμα
 5. Δηλητηριώδη στη συλλογή , βρώσιμα μετά το μαγείρεμα
 6. Βρώσιμα

Γνωρίζει και να ακολουθεί την διεθνώς αποδεκτή διαδικασία της συλλογής, επεξεργασίας , διατήρησης , συσκευασίας και προώθησης στο τελικό καταναλωτή.

Να γνωρίζει και εφαρμόζει τις βασικές αρχές και την διαδικασία διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων.

Να διαθέτει τι γνώσεις και την εν γένει οικολογική αντίληψη προκειμένου να είναι σε θέση να προστατεύει την μυκητοχλωρίδα και την προστασία των οικοσυστημάτων και του περιβάλλοντος γενικότερα.

β. σε επίπεδο δεξιοτήτων

Να διαθέτει αναπτυγμένη οικολογική συνείδηση  και την εκπαιδευτική δυνατότητα  να ενημερώνει , πληροφορεί και εκπαιδεύει το καταναλωτικό κοινό και ομάδες μανιταρόφιλων.

γ. Σε επίπεδο ικανοτήτων

Ο ‘’Συλλέκτης Αυτοφυών Μανιταριών’’ θα πρέπει να λειτουργεί με πνεύμα μετριοπάθειας και να διαθέτει την απαιτούμενη αφοσίωση προκειμένου να εμπλουτίζει συνεχώς τις γνώσεις του στο αντικείμενο. Να διαθέτει υπομονή και παρατηρητικότητα και αυξημένη κοινωνική ευθύνη.

Η παρούσα προϋπόθεση πιστοποίησης δεν επηρεάζει την αμεροληψία και την ε-λεύθερη πρόσβαση των υποψηφίων προς πιστοποίηση στο συγκεκριμένο σχήμα.

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης με αντίστοιχο εκπαιδευτικό περιεχόμενο προσφέρονται από εκπαιδευτικούς φορείς και δίνουν την δυνατότητα στους υποψηφίους  της ελεύθερης επιλογής αναφορικά με την προαπαιτούμενη επαγγελματική τους κατάρτιση και εξειδίκευση.

Περιγραφή Εξεταστικής Διαδικασίας

Το Σχήμα Πιστοποίησης του  ”Συλλέκτη Αυτοφυών Μανιταριών”

προβλέπει καθορισμένη διαδικασία εξέτασης  , όπου οι  υποψήφιοι καλούνται σε μια τακτή και προσδιορισμένη ημερομηνία  να συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *